Categories: Natječaji

by admin

Share

Podijeli

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju studenata na području Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 9/20), i članka 45. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 2/21), Općinski načelnik Općine Donja Motičina raspisuje

J A V N I       N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Općine Donja Motičina za akademsku godinu 2023./2024.

I. Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija iz Proračuna Općine
Donja Motičina za akademsku godinu 2023./2024. i to za:
– 8 stipendija za studente u visini od 70 EUR mjesečno.

II. Uvjeti za dodjelu stipendije:

– državljanstvo Republike Hrvatske,
– prebivalište na području Općine Donja Motičina,
– da student ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi,
– status redovitog studenta,
– da student nije, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom
medicinskom dokumentacijom) ponavljao godinu studija.

III. Uz prijavnicu je potrebno priložiti sljedeće:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o prebivalištu izdano poslije datuma objave Javnog natječaja, a kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na području Općine Donja Motičina u trajanju od najmanje 12 mjeseci,
– potvrdu o upisu na fakultet ili stručni studij (veleučilište) o redovnom studiranju u tekućoj akademskoj godini, a koja ne smije biti starija od 3 mjeseca,
– presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrdu fakulteta ili stručnog studija (veleučilišta) o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija,
– ovjerenu izjavu da ne koristi kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije,
– potvrdu Porezne uprave o prihodima za sve članove kućanstva,
– dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (ako je student bez jednog ili oba roditelja),
– dokaz o invalidnosti roditelja studenta (80% i više),
– dokaz o primanju socijalne pomoći,
– dokaz o primanju dječjeg doplatka,
– izjavu o zajedničkom kućanstvu (popuniti na prijavnici),
– potvrdu da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,
– potvrdu da je kandidat dijete poginulog hrvatskog branitelja ili stopostotnog invalida Domovinskog rata.

PRIJAVNICA se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina ili na web stranici Općine Donja Motičina.
Ostale informacije mogu se dobiti na telefon: 031/606-116.

IV. Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave Javnog natječaja na web stranici
Općine Donja Motičina te na oglasnoj ploči Općine Donja Motičina.

V. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u Općinu Donja Motičina osobno ili
poštom na adresu: OPĆINA DONJA MOTIČINA, MATIJE GUPCA 62 A, 31513
DONJA MOTIČINA s naznakom „Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Donja
Motičina za akademsku godinu 2023./2024.- NE OTVARATI“.

VI. Prijava na Javni natječaj podnesena izvan roka smatrat će se nepravodobnom, a prijava
na Javni natječaj kojoj nije priložena dokumentacija koju kandidat treba priložiti, smatrat
će se nepotpunom.

VII. Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni u roku od 7 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.

VIII. Na Oglasnoj ploči Općine Donja Motičina i na web stranici Općine Donja Motičina bit
će objavljen prijedlog liste za dodjelu stipendija i rok za podnošenje prigovora.

Općinski načelnik:
Željko Kovačević

docx

P R I J A V N I C A

Posjete: 35
Dodano datuma: 16-10-2023
pdf

Javni natječaj - tekst

Posjete: 61
Dodano datuma: 16-10-2023
pdf

Prijedlog liste za dodjelu stipendije studentima

Posjete: 42
Dodano datuma: 07-11-2023