Categories: Naselja

by admin

Share

Podijeli

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA MOTIČINA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:350-02/12-01/22

URBROJ: 2149/05-12-05-01

Dana 03.08. 2012. godine stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada, te temeljem članka 44. istog, Općina Donja motičina objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

I. OPĆE ODREDBE

1. Pozivaju su vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Donja Motičina  da sukladno članku 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju i to na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije u Našicama, NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 7.
2. Nezakonito izgrađenom zgradom na temelju predmetnog Zakona smatra se  zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže i to:
vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21.lipnja 2011 godine (DOF/2011), i ona koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.

II. OSNOVNI UVJETI ZA OZAKONJENJE ZGRADA

1. Pod uvjetima i u postupku propisanim spomenutim zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu spomenutog zakona, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju.
2. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom uređenja grada određeno kao:
Površina  izvan građevinskog područja u parku prirode, park-šumi i spomeniku parkovne arhitekture,
Planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Općinu Donja Motičina/ili ako se nalazi:
Unutar arheološkog nalazišta ili zone,
Na postojećoj površini javne namjene, vodnom dobru,
Ako se nalazi na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu dok se otvor ili istak na uklone, ili ako kao sklop nije trajno povezan sa tlom.
3. Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do  30.lipnja 2013. godine i nakon proteka tog roka ne može se više podnijeti.
4. Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovog zakona podnosi se najkasnije do 31.prosinca 2012.godine i nakon proteka tog roka ne može se više podnijeti.
5. Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određen je postupak za ozakonjenje zahtjevnih, manje zahtjevnih, jednostavnih i pomoćnih zgrada.

III. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU, KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS

1. Podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik zgrade dužan je prije donošenja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok u slučaju obročne otplate iste, koja je moguća ukoliko je rješenjem određena naknada u iznosu većem od 1.500,00 kuna.
2. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Donje Motičine
3. Podnositelji zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti rješenja platiti komunalni doprinos koji obračunava Općina Donja Motičina, te vodni doprinos koji obračunavaju Hrvatske vode.

IV. OSTALE INFORMACIJE
1. Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, II kat., tel: 031/496-451, 496-452, 496-453, 496-454.

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Željko Kovačević