Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

nacelnik1

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJ A

OPĆINA DONJA MOTIČINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 125/08.) i članka 37. Statuta Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja Motičina", broj 2/09.), Općinski načelnik Općine Donja Motičina d o n o s i

 

 

O D L U K U

 

o početku otvorenog postupka javne nabave

u predmetu "Popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini"

 

I.

 

Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje postupak javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 125/08.).

 

II.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

 

početak i odabir postupka nabave,

ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, koji će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu predmeta nabave.

III.

 

Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Donja Motičina, ulica Matije Gupca bb, 31 513 Donja Motičina, MB: 2552388, OIB: 05744763826.

 

IV.

 

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Željko Kovačević, Općinski načelnik Općine Donja Motičina.

V.

 

Predmet nabave je popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini

Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je 45233223-8.

Evidencijski broj javne nabave je 1/11.

 

VI.

 

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:

 

Ružica Mikičić, predsjednica općinskog vijeća- voditelj

Dražen Damjanović, dipl. ing. Agronomije,član

Antun Kolarić, umirovljenik, član

 

VII.

 

Administrativno – tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog naručitelja u postupku javne nabave obavlja Jedinstveni upravni odjel.

VIII.

 

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 154.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Donja Motičina za 2011.godinu.

IX.

 

Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka je članak 13. stavak 7. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 125/08.).

 

X.

 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

 

XI.

 

Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.

 

 

XII.

 

Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

XIII.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Donja Motičina i na službenoj web stranici Općine.

 

 

 

Klasa: 340-01/11-01/09

Urbroj: 2149/05-04/11-01

Donja Motičina, 6. lipnja 2011.

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Željko Kovačević