Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

Našički vodovod d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

________________________________________________________________________________________________

VODOVOD I KANALIZACIJA – OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI – VODOVODNE I PLINSKE INSTALACIJE

________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 206. stavak 5 Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09.) i članka 37. st.

1. Društvenog ugovora od 15.12.2001. uprava /direktor/ Našičkog vodovoda d.o.o. Našice,

Vinogradska 3 (u daljnjem tekstu "isporučitelj vodne usluge") donosi

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

I

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i

području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz

javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine područje grada Našica, te općine

Podgorač, Donja Motičina i Feričanci pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine područje grada Našica, te općine

Podgorač pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u I.

stupnju, s izuzetkom pojedinih naselja u kojima se pruža usluga samo javne odvodnje.

III

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima, prostorima vjerskih zajednica i

prostorima registriranih udruga građana /udruga fizičkih osoba/ određuje se kako slijedi:

1 fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (javna vodoopskrba 13,64 kn/mj.

+skupljanje otpadnih voda 8,10 kn/mj.+pročišćavanje otpadnih voda 9,82 kn/mj.)

31,56 kn/mj

2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 5,09 kn/m3

3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda

(varijabilna) 2,45 kn/m3

4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda

(varijabilna- primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža) 1,30 kn/m3

5.

cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno

ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne

potrebe kućanstva (primjenjuje se samo tamo gdje se usluga

pruža i to u količini do 70 litara dnevno po članu kućanstva) 3,05 kn/m3

Našički vodovod d.o.o. ODLUKA O COJENI VODNIH USLUGA Br. 397-11-1

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (javna vodoopskrba 28,56 kn/mj.

+skupljanje otpadnih voda 17,04 kn/mj.+pročišćavanje otpadnih voda 20,64 kn/mj.)

66,24 kn/mj

2. osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna) 12,45 kn/m3

3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda

(varijabilna) 5,85 kn/m3

4. osnovna cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda

(varijabilna – primjenjuje se samo tamo gdje se usluga pruža) 3,14 kn/m3

IV

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava

se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe u zajedničkim prostorijama zgrade sa više posebnih

dijelova nekretnine – cijena vodne usluge obračunava se tako da se cijena utvrđena prema stavku 1.

ove točke, obračunava srazmjerno prema broju članova kućanstva, osim ako međuvlasničkim

ugovorom nije drukčije uređeno.

V

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene

vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe,

cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda)

se naplaćuje prema količini (prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču

protoka mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka

ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena

vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda) se

naplaćuje prema točki IV ove Odluke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 1. i 2. ove točke kojima je Pravilnikom o

obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“ broj 83/2010.) propisan fiksni

gubitak – isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 1. odnosno 2. ove točke.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka

ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe –

cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda)

se naplaćuje prema broju članova kućanstva i određuje se kako slijedi:

1. cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 4,10 kn/čl.

2. cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna –

samo tamo gdje se ta usluga pruža) – kn/čl.

VI

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara/dnevno/po članu kućanstva,

sve sukladno standardu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u kojem se ova količina

iskazuje u litrama/dnevno/per capita.

Našički vodovod d.o.o. ODLUKA O COJENI VODNIH USLUGA Br. 397-11-1

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne

samouprave.

VII

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje

voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.

VIII

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika grada Našica od 11. listopada

2011. KLASA: 363-01/11-0174 URBROJ: 2149/01-02-11-02 načelnika općine Podgorač od 11.

listopada 2011. KLASA: 363-01/11-01/25 URBROJ: 2149/04-01/11-02 načelnika općine Donja

Motičina od 11. listopada 2011. KLASA 325-01/11-01/06 URBROJ: 2149/05-04-11-01 načelnika

općine Feričanci od__/___KLASA____/___URBROJ __/___.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodnih

suglasnosti iz stavka 1. ove točke.

IX

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici grada Našica, te općina Podgorač, Donja

Motičina i Feričanci – te na oglasnoj ploči isporučitelja vodne usluge – ista ima biti javno

dostupna u sve vrijeme njezinog važenja.

X

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom objave na oglasnoj ploči isporučitelja vodne

usluge.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka ocijeni vodnih usluga broj 397-11 od 09.

lipnja 2011. godine.

Broj: 397-11-1

U Našicama, 13. listopada 2011.

 

Ova odluka Objavljena je na oglasnoj ploči isporučitelja vodne usluge dana 13.10.2011.

te je stupila na snagu toga dana.

Direktor

Oto Dudjak, dipl.oec.