Categories: Vijesti

by admin

Share

Podijeli

U petak 24.06.2011. na 14. sjednici općinskog vijeća izabrana je ponuda najpovoljnijeg izvođača radova u predmetu "Popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini". Radovi su u vrijednosti 152.500,49 kn, bez PDV-a, a izvodit će ih tvrtka "Gravia" d.o.o. iz Osijeka. Popravak cesta izvršit će se u ulici Ivana Mažuranića, Pavleka Miškine, Salajev sokak i Mikičića sokak.


 

Na temelju članka 85. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 125/08.) i članka 29. Statuta Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja Motičina", broj 2/09.), Općinsko vijeće Općine Donja Motičina na 14. sjednici od 24. lipnja 2011. godine, d o n i j e l o  j e

 

O D L U K U

 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu

Popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini

 

I.

Utvrđuje se da je u predmetu Popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini najpovoljniji ponuditelj tvrtka "Gravia" d.o.o., Ivana Gundulića 65, Osijek

 

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 152.500,49 kn bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta.

 

III.

"Gravia" d.o.o., Ivana Gundulića 65, Osijek dužna je nakon dostave ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Donja Motičina sukladno ponudi i dokumentaciji za nadmetanje.

 

o b r a z l o ž e n j e

 

Ovlašteni predstavnici Općine Donja Motičina proveli su otvoreni postupak javne nabave u predmetu Popravak nerazvrstanih cesta u Donjoj Motičini, referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) 45233223-8, evidencijski broj javne nabave 1/11. Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 154.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Donja Motičina za 2011. godinu.

Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak 13. stavak 7. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 125/08.).

 

Objava o javnoj nabavi oglašena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave br: N-16-M-123833-070611

 

Ukupno je zaprimljena 1.(jedna) ponuda, i to:

 

  1. "Gravia" d.o.o. Osijek, Gundulićeva 65

Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniji ponuditelj tvrtka "Gravia" d.o.o. Osijek, Ivana Gundulića 65.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 3 dana od dana prijema Odluke. Žalba se podnosi putem Općine Donja Motičina u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Jedan primjerak žalbe na isti način podnosi se istodobno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kuna upravne pristojbe u upravnim biljezima, a sukladno tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07. i 25/08.).

 

Klasa : 340-01/11-01/14

Urbroj : 2149/05-01/11-01

Donja Motičina, 24. lipnja 2011.

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

Ružica Mikičić

 

 Dostavlja se :

1. Ponuditeljima,

2. Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji,

Služba za opću upravu, Osijek,

3. Redakcija "Službenog glasnika Općine Donja Motičina",

4. Jedinstveni upravni odjel

5. Arhiva.